Skip to content
Snelle bezorging
Landelijke dekking salons
100% Echt haar
Login kapper
Snelle bezorging
Landelijke dekking salons
100% Echt haar

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnement: een Overeenkomst tussen Hairweave en de Klant gedurende de periode van 1 jaar waarin het leveren van de extensions, de plaatsing van de extensions en 8 keer omhoog plaatsen van de extensions zullen plaatsvinden;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Hairweave een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Overeenkomst: iedere door de Klant aanvaarde van Hairweave afkomstig aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Hairweave plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en Hairweave;
 8. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hairweave International BV is gevestigd aan de Slotlaan 84A, 3701 GP Zeist, Nederland (KvK nummer: 77076109, Btw-identificatienummer: NL001934367B39) en zal hierna ook worden aangeduid als “Hairweave” of “wij”.

Hairweave verkoopt en levert extensions op basis van een jaarabonnement uitgevoerd door een bij ons aangesloten salon. Ook verkoopt Hairweave extensions, V-parts en toppers direct aan salons en consumenten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen Hairweave en Klant. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Hairweave.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. En om te komen tot een uiteindelijke bestelling moet er akkoord worden gegeven op deze algemene voorwaarden.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Hairweave is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Hairweave niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Hairweave kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de wefts, V-parts en Toppers.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de eventuele kosten van verzending;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Hairweave de prijs garandeert;
  – de duur van de overeenkomst in geval van een abonnement op extensions.

Artikel 5 – De overeenkomst

Een Overeenkomst aangaan met Hairweave geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Hairweave en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding van Hairweave te aanvaarden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. In het geval van een abonnement heb je de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot het moment van plaatsing van de extensions.
 2. In het geval van aankoop van haarproducten via de webshop zal de Klant tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Hairweave retourneren, conform de door Hairweave verstrekte instructies.
 3. Hairweave sluit de mogelijkheid tot het terugnemen of garantie te verstrekken uit in geval van: gebruik van het haar/haarstuk indien er een verandering van heeft plaatsgevonden. Te weten, het dragen, knippen, föhnen, stijlen, krullen of verven van het haar. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten in de SALE of bij de aanschaf van een proefmodel.
 4. Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Hairweave. Het kenbaar maken dien je te doen middels het modelformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt, gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de termijnen van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Hairweave heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Hairweave dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Hairweave of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Hairweave kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor haarproducten die reeds zijn gebruikt (geplaatst) omwille van een abonnement.

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van abonnementen genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle groothandelprijzen zijn excl. BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typfouten is Hairweave niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De Klant kan een abonnement die voor een jaar is aangegaan niet tussentijds beëindigen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Back To Top
Winkelwagen